Er der politik i spil

Regler på spil

4

Er der politik i spil?

I Danmark har man lovgivning om pengespil. Risikoen for snyd og bedrag, og for at borgere kommer i gæld og social isolation er så høj, at samfundet har besluttet at regulere spilområdet med en lov.

Bag enhver lovgivning er der politiske prioriteringer. Der er forskellige politiske holdninger til spilkulturen, og hvor meget staten skal blande sig heri. Det handler i sidste ende om politisk observans. Dels er det et almindeligt erhverv at udbyde spil og tjene penge herpå, og dels er den nødvendigt at hjælpe de borgere, der er blevet afhængige af spil. Den politiske debat om spil foregår inden for rammerne af ønsket om mest mulig frihed for den enkelte og ønsket om at beskytte borgerne.

Fra 2012 er det danske spilmarked blevet liberaliseret. Indtil da var det i princippet kun Danske Spil der havde licens til at udbyde spil på nettet og i kiosken. Staten ejer 80 procent af aktierne i Danske Spil A/S, mens Danmarks Idrætsforbund og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger hver ejer 10 procent. Derudover havde fysiske spillesteder (spillehaller, kasinoer) licens til at udbyde spil. Af hensyn til den frie konkurrence kan alle, også udenlandske, spiludbydere søge licens til at udbyde spil i Danmark. De betaler licens til spillemyndigheden under skatteministeriet i forhold til hvor stor deres omsætning er. De er forpligtet til at følge lovens krav i forhold til fx oplysningspligt, salg og markedsføring, hvilket er udspecificeret i bekendtgørelserne til loven. Bekendtgørelserne indeholder fx pligt til oplysning om at spil for unge under 18 år ikke er tilladt, ansvarligt spil, oplysninger om ludomani, behandling mm.

Spiludbyderne skal altså påtage sig et samfundsmæssigt ansvar. Spilleloven inkluderer samtidig forebyggelse, behandling og forskning om Ludomani, hvilket sættes på finansloven.

Hvordan ser en lovtekst ud? Vi gengiver et par kapitler fra Lov om spil, så du kan se opsætning, form og ikke mindst sprog. Politik handler om prioriteringer. Dem skal I nu selv foretage. Gå i Parlamentet, diskuter og vedtag love om spil.

I dette tema skal du kunne:

 • læse og forstå en lovtekst som en særlig tekstgenre
 • tage stilling til forskellige politiske synspunkter
 • indsamle viden om et politisk emne
 • deltage i en politisk forhandling
 • argumentere for et synspunkt
Lov om spil.

Kapitel 1 (Uddrag)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Lovens formål og anvendelsesområde

§ 1. Lovens formål er

 1. at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau,
 2. at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,
 3. at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og
 4. at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

Lov om spil. Kapitel 5 (Uddrag)

Oplysningspligt, salg og markedsføring

§ 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for udbud af et almennyttigt lotteri, jf. § 10.

Stk. 3. For landbaseret lotteri og klasselotteri, jf. § 6 og § 8, er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt.

§ 35. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil.

§ 36. Markedsføring af spil

1) skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er,

2) skal fremstille spil som et underholdningstilbud,

3) må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år,

4) må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og

5) må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil.

Lov om spil. Kapitel 12 (Uddrag)

Straffebestemmelser

§ 59. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt udbyder eller arrangerer spil her i landet uden tilladelse efter denne lov.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt formidler deltagelse i spil uden tilladelse, jf. stk. 1.

Stk. 3. Under skærpende omstændigheder, herunder navnlig i gentagelsestilfælde, eller når lovovertrædelsen har haft særlig omfattende karakter, kan straffen efter stk. 1 stige til fængsel i 1 år.

(Kilde: Retsinformation https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132755#K1)

 

Bekendtgørelse om onlinekasino

I medfør af § 36, stk. 2, § 41 og § 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil, og § 17, stk. 2, § 19 og § 46 i lov nr. 223 af 22. marts 2011 for Grønland om visse spil fastsættes:

Kapitel 5

Information til spilleren

§ 13. Alle informationer, som tilladelsesindehaver er forpligtet til at stille til rådighed for spilleren efter bestemmelser fastsat i lov om spil eller lov for Grønland om visse spil og tilhørende forskrifter, skal være tilgængelige på dansk på tilladelsesindehavers hjemmeside. Al anden kommunikation mellem spillere og tilladelsesindehaver skal kunne ske på dansk.

Stk. 2. En tilladelsesindehaver, som har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal stille information til rådighed som nævnt i stk. 1 på dansk og grønlandsk.

§ 14. På tilladelsesindehavers hjemmeside skal:

1) Det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene.

2) Informeres om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil. Informationen skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter.

3) Formidles adgang til en selvtest for ludomani.

4) Formidles information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre.

Stk. 2. Informationen i stk. 1 skal være placeret på en fremtrædende plads på tilladelsesindehavers hjemmeside og skal kunne tilgås fra alle sider på hjemmesiden.

Stk. 3. En tilladelsesindehaver, som har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal formidle information som nævnt i stk. 1 på dansk og grønlandsk og informere om kontaktadresser på grønlandske behandlingscentre.

§ 15. På forsiden af tilladelsesindehavers hjemmeside skal det fremgå, at tilladelsesindehaver har tilladelse fra og er under tilsyn af Spillemyndigheden. Der skal formidles adgang til Spillemyndighedens hjemmeside.

§ 16. Der skal på tilladelsesindehavers hjemmeside forefindes et ur, der giver spilleren mulighed for at orientere sig om tidsforbruget på spilsiden. Uret skal være synligt for spilleren hele tiden.

(Kilde: Retsinformation) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=140192#Kap5

Parlamentet sammensættes

I Parlamentet skal klassen vedtage nogle love om spil.

Disse materialer indgår i Parlamentet

 • Partiliste til udfyldning og print
 • 3 partiprogrammer til print
 • 3 lovforslag, et fra hvert parti, til print
 • faktabokse om retoriske appelformer og argumentation

Her er fremgangsmåden:

1.

Læreren fordeler klassen i partier. De tre partier skal have lige mange medlemmer, hvis det er muligt.

Partierne hedder Frihedspartiet, Velfærdspartiet og Det sociale parti.

Læreren udfylder listen med partiernes medlemmer <til print>

Medlemmerne læser deres partiprogrammer. <til print>

Hvert parti vælger to ordstyrere og en researchgruppe

2. 1.behandling

Det første parti fremlægger deres lovforslag <til print>

Lovforslaget diskuteres i de tre partier

Researchgrupperne finder argumenter for og imod

De to oppositionspartier finder på ændringer i lovforlaget i overensstemmelse med deres partiprogram

3. 2. behandling

De to oppositionspartier fremlægger ændringsforslag

Ordstyrerne forhandler – 5 minutter pr. indlæg

De tre partier diskuterer forhandlingerne for at vælge en løsning – 1o minutter i gruppen

Ordstyrerne fremlægger deres partiers synspunkter og indstilling til forslaget eller ændringsforslaget – 5 minutter

De tre partier beslutter hver især, hvilket forslag de vil støtte. De kan godt lave aftaler indbyrdes for at sikre et flertal.

4. 3. behandling

Forslaget eller ændringsforslaget vedtages med almindeligt flertal (normalt stemmer et medlem i overensstemmelse med sit partis holdning)

5. Klassen evaluerer forløbet. Fik man vedtaget det bedst mulige forslag?

6. Processen gentages fra punkt 2.

Retoriske appelformer

Retorik handler om, hvordan du bedst fanger modtagerens interesse og opnår tilslutning til dine synspunkter. Retoriske appelformer er forskellige måder, som du kan anvende, når du vil vinde dine tilhørere for en sag. Vi skelner mellem:

 • Logos. Du fremstiller sagen logisk, dvs. med argumenter og med henvisninger til kilder:
  • Undersøgelsen siger, at der er en klar sammenhæng mellem at være afhængig af spil og social isolation. Derfor kan vi konkludere, at…
 • Etos. Du lægger vægt på, at du er et troværdigt menneske, der fx har erfaringer om emnet, og at du er til at stole på.
  • Jeg har selv spillet i mange år, men tog mig sammen og kom ud af min afhængighed. Det er meget vigtigt for mig at sige til alle der kan lide at spille, at…
 • Patos. Du appellerer til modtagerens følelser. Din modtager skal identificere sig i emnet gennem stærke billeder, empatiske beskrivelser og følelsesmæssige argumenter.
  • Kevin har spillet i tre år. For to år siden forlod hans kæreste ham, sidste år lukkede banken hans konto, han skylder 30.000 kr. væk og har netop mistet sin læreplads. Kevin er et levende eksempel på, at…   
Argumentation

Argumenter bruger du, når du skal overbevise andre om en sag. Et argument består af:

En påstand – et værdiudsagn om et emne, fx Det skal være forbudt at spille

Et belæg for påstanden – en begrundelse for påstanden, fx fordi spil er afhængighedsskabende

En hjemmel for påstanden – en henvisning til en lov, der retfærdiggør påstanden, fx staten har ret og pligt til at lovgive på områder, der bringer borgernes trivsel i fare

Parlamentet forhandler

Læs partiprogrammerne og meld dig ind.

Velfærdspartiet

Velfærdspartiet lægger vægt på mest mulig velfærd for flest mulige borgere. Skatten skal være progressivt, dvs. dem der tjener mest, skal betale mere på den sidst tjente krone, end dem der tjener lidt.

I det hele taget mener Velfærdspartiet, at skatter og afgifter er metoder til at fordele velfærden bedst muligt på.

På spilområdet mener Velfærdspartiet, at det skal være muligt for alle at udbyde spil, men både spiludbydere og staten skal afsætte betydelige midler til at behandle ludomaner og forebygge gennem oplysningskampagner om risikoen ved at blive afhængig af spil.

Ludomaner og andre spillere, der har mistet en større formue på spil, skal have mulighed for en gældssanering, så de i tilknytning til en behandling, hurtigt kan komme ud af deres gæld. Staten har et økonomisk ansvar.

Frihedspartiet

Frihedspartiet lægger vægt på den individuelle frihed. Staten skal blande sig mindst muligt i borgernes liv. Skattetrykket skal sænkes, og det gælder også skat på private firmaer som fx spiludbyderne.

Et lavt skattetryk vil sætte gang i hjulene og frigøre penge til øget forbrug. En sund cirkel.

Det er den enkeltes ansvar, om man vil spille sin formue op eller kommer i bundløs gæld pga. spil. Man skal selvfølgelig kunne søge hjælp til at komme ud af sin spilafhængighed, men ikke uden at betale. Det skal ikke ligge andre til last, at man ikke har taget ansvar for sit eget liv.     

Det sociale Parti

Det sociale Parti taler de svagestes sag. Partiet mener, at staten først og fremmest skal hjælpe socialt udsatte, arbejdsløse med lav indkomst og psykisk syge. Ludomaner og risikospillere er socialt udsatte, og de har brug for ekstraordinær hjælp.

I bund og grund er Det sociale Parti modstander af kommercielle spil på nettet, der kun har til hensigt at udnytte svage sjæle - ligesom narkotika, der allerede er forbudt. Staten bør forbyde alle former for fristelser, der peger den tunge ende nedad.

Ludomaner og andre spiller, der har mistet en større formue på spil, skal hjælpes økonomisk og psykologisk på fode igen. Regningen herfor skal sendes til spiludbyderne.

Lovforslag 1

Forslagsstiller: Velfærdspartiet

Velfærdspartiet stiller forslag til vedtagelse i Parlamentet om, at staten øger forebyggelses-, behandlings- og forskningsindsatsen inden for spil med 100 millioner. Pengene skal bruges til at oplyse om risikoen for at blive afhængig af spil, og oplysningskampagnerne skal primært være rettet mod skoler og arbejdspladser.

Finansieringen af de 100 millioner skal komme fra spiludbyderne og staten selv med 50 millioner hver.

Lovforslag 2

Forslagsstiller: Frihedspartiet

Frihedspartiet stiller forslag til vedtagelse i Parlamentet om at sænke aldersgrænsen for at deltage i pengespil fra 18 til 16 år.

I en alder af 16 år har man viden og modenhed til at vurdere, hvorvidt man ønsker at deltage i et pengespil.

Lovforslag 3

Forslagsstiller: Det sociale Parti

Det sociale parti stiller hermed forslag til vedtagelse i Parlamentet om, at det skal være strafbart for spiludbydere, hvis de undlader at stoppe en spiller, når vedkommende har tabt 1000 kr. eller mere på et af spiludbyderens udbudte spil pr. løbende måned.

Lovens hensigt er at beskytte spilleren som socialt udsat samt pålægge spiludbyderen et kontant ansvar.

Parlamentet vedtager
 • Partiets lovforslag kommenteres af de andre partier.
 • Partiet fremsender et ændret lovforslag, der formuleres og uddeles til de andre partier.
 • Der stemmes om det ændrede lovforslag

Forhandlingerne føres af partiernes ordførere.

De øvrige medlemmer af partier fremskaffer tal og argumenter.

Klassen evaluerer forløbet. Fik man vedtaget det bedst mulige forslag?