Elevproduktioner

1
Elevproduktioner

Elevernes egne film, udkast til forebyggelseskampagner og blogindlæg er hovedsagen i SPILLERUM. Vi vil gerne se, hvad de unge er optaget af, og hvilke holdninger de har til spil.

Elevernes produktioner vises her:

 

De nyeste elevproduktioner vil altid ligge fremme på forsiden:

Faglig læsning

Hvert tema rummer faglige tekster, som eleverne skal læse og bruge i deres arbejde. Teksterne er oftest uddrag af originale tekster om emnet.

Faglig læsning er en disciplin, som alle fag anvender. Gennem faglig læsning tilegner eleverne sig viden inden for et bestemt emneområde. En faglig tekst er skrevet af en fagperson, der benytter sig af en fagterminologi med brug af veldefinerede kernebegreber. Fagteksten er disponeret på en særlig måde. Den kan rumme fodnoter, definitioner, henvisning til anden litteratur, skemaer, diagrammer og statistisk materiale. Hvert fag har sine egne normer herfor. Fagsproget afviger fra hverdagssproget. Fagsproget er vidensbaseret, hvor hverdagssproget er erfaringsbaseret. Fagsproget er neutralt, mens hverdagssproget ofte er personligt og rummer sproglige billeder og omskrivninger. Fagsproget er præcist, mens hverdagssproget kan være tvetydigt.

Eleverne er fortrolige med hverdagssproget i tale og skrift. Det er derfor vigtigt, at faglæreren præsenterer fagteksterne grundigt, og at eleverne får tid til en omhyggelig læsning af dem, så de både tilegner sig ny viden og udvider deres læsekompetence. Inden den faglige læsning kan eleverne samle deres forhåndsviden om at spille. Måske spiller nogle af eleverne selv med eller uden pengeindsatser, eller måske kender de til andre, der spiller. En indledende plenumsnak kan bane vej for en lettere tilegnelse af den faglige tekst.

Anvendte kilder

SPILLERUM tager udgangspunkt i evidensbaseret viden om spilkulturer og spilafhængighed blandt unge. En oversigt over emnet kan findes på videns- og forskningssiderne på hjemmesiden for Center for Ludomani.

Rapporter
To videnskabelige evidensbaserede rapporter ligger til grund for vores aktuelle viden om udbredelsen af spil blandt unge. Det drejer sig om:
Ludomani i Danmark II. Faktorer af betydning for spilleproblemer, Socialforskningsinstituttet (SFI)
Unge og gambling.  12-17-åriges pengespiladfærd i et risiko- og trivselsperspektiv, Center for ungdomsforskning (CEFU)

Derudover har vi anvendt:
Pengespil blandt unge, en rapport om 12-17 åriges spillevaner 2008, SFI Det nationale forskningscenter for velfærd.

Viden om børn og unges digitale adfærd, det vi kalder for ”de digitale indfødte”, henter vi især fra disse undersøgelser:
Børn og unges digitale kompetencer og trivsel, Årsrapport 2010 -2011 Safer Internet Centre Denmark
Børn og unge i en virtuel verden, Forbrugerredegørelse 2008 kap.3
Skolebørnsundersøgelsen 2010, Forskningsprogrammet for Børn og Unges Sundhed. Statens Institut for Folkesundhed

Generelle henvisninger
Center for ludomani, er et ressourcested, der løbende opsamler nyeste viden om spilafhængighed og ludomani.
Lov om spil, udgør det retslige grundlag for at udbyde spil i Danmark. Loven blev liberaliseret i 2012, hvilken blandt andet medførte at Danske Spils monopol blev ophævet. Det er dog stadigvæk forbudt at unge under 18 år deltager i pengespil.
EMU, samler løbende materialer, gode råd og undervisningsforløb ind. Læs blandt andet om web-etik.

Anvendelse

SPILLERUM kan anvendes monofagligt og tværfagligt. Hvert undertema er vurderet efter sværhedsgrad. Det er derudover muligt at differentiere i det enkelte tema. Differentieringen kan tage udgangspunkt i opgaverne, der veksler mellem analytiske og produktive.

Vi foreslår følgende fremgangsmåde:

  1. Læreren eller lærerne gennemgår den fagdidaktiske introduktion med klassen. Formål: at skabe engagement og forforståelse for temaet. Elevernes erfaringer inddrages.
  2. Klassen inddeles i grupper på 4-5 elever, når der skal laves medieprodukter.
  3. Læreren bidrager med oplæg til de enkelte faglige tekster. Formål: at gennemgå delaspekter ved de faglige tekster og faglig læsning.
  4. Eleverne arbejder med de faglige tekster. Arbejdet tager udgangspunkt i de tilknyttede forståelses- og diskussionsopgaver, og det præsenteres i plenum til sidst.
  5. Eleverne skriver blogindlæg, producerer video og kampagner. Det er en god idé, at læreren evaluerer deres produktioner, inden de uploades.
  6. Læreren eller lærerne foretager en samlet evaluering af elevernes arbejde. Den kan tage udgangspunkt i de annoncerede trinmål og i medieprodukterne.

Bestil et kursus